Termeni și condiții

Am luat la cunoștință:

 • că produsele oferite în cadrul acestui site sau în magazinele Metal Print
  SRL au un caracter de amuzament și sunt de fapt, în ciuda aspectului
  realistic, niște replici,
 • că aceste plăci nu au un caracter oficial, nu pot avea un caracter oficial și
  nu pot fi utilizate în traficul rutier, utilizarea lor în traficul rutier, pe post de
  plăci de înmatriculare oficiale, însemnand o încălcare a dispozitiilor legale
  referitoare la circulația autovehiculelor.
  Ca urmare, în calitate de cumpărător, îmi asum responsabilitatea,
  integral și în cunoștință de cauză, pentru orice folosire a acestor plăci în
  mod privat și/sau public, singur sau în parteneriat cu terțe persoane.
  Toți utilizatorii site-ului www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro. se obligă să respecte
  prezentele Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică
  acceptarea necondiționată a acestor Condiții Generale. Dacă nu sunteți de acord cu
  prezentele Condiții Generale, vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului.
  Societatea METAL PRINT S.R.L/FABRICA DE NUMERE SRL cunoaște
  importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.
  De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică
  informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane
  vizate (utilizatori/potențiali utilizatori, vizitatori/potențiali vizitatori ai website-ului
  www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro , clienți, potențiali clienți) în cadrul Politicii de prelucrare a
  datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile detaliate în documentul indicat
  anterior.
  Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul
  accesării website-ului www.numerepersonalizate.ro , dispozitive de tip PC, laptop,
  smartphone, tabletă, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate
  de utilizarea acestora (expuse în acest document, dar și în documentele Politica de utilizare
  Cookie, Politica de Confidențialitate si de protecție a datelor cu caracter personal, din punct
  de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-
  ul www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro .
  Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu
  privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
  (Regulamentul General privind Protectia Datelor), societatea METAL PRINT S.R.L
  administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu
  caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului
  www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro și achiziționării bunurilor și/sau serviciilor societății METAL
  PRINT S.R.L. În acest sens – DATE CU CARACTER PERSONAL – puteți afla mai
  multe detalii citind și documentul “POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – POLITICA
  DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL” aflat pe site.
  Prin utilizarea site-ului www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro dovediți faptul că sunteți de

acord cu Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidențialitate și Politica de prelucrare a
datelor cu caracter pesonal și/sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului
www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro și bunurilor și/sau serviciilor noastre ulterior parcurgerii
acestei Politici, declarați expres si neechivoc faptul ca acceptați ca datele cu caracter
personal ce vă privesc să fie prelucrate de societatea METAL PRINT S.R.L. Prin
accesarea acestui site vă dați acordul asupra acestor termeni si condiții.
Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să părăsiți imediat
aceasta pagină de internet www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro .

 1. ELEMENTE DEFINITORII
  Termenii și condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și/sau servicii de către
  FABRICA DE NUMERE S.R.L și Metal Print S.R.L prin intermediul magazinului virtual
  www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro .
  Astfel, următorii termeni vor avea următoarea definiție:
  Cumpărător înseamnă persoana fizică, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o
  Comandă.
  Vânzător înseamnă Societatea METAL PRINT S.R.L având sediul social în București, str.
  Nicolae Grigorescu nr.20, sector 3, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului:
  J40/6373/1994, CIF RO5957387 respectiv Societatea FABRICA DE NUMERE S.R.L
  având sediul social în București, ………….., nr. de înregistrare la Registrul Comertului:
  J40/6765/2005, CIF 17468848.
  Bunuri și/sau Servicii înseamnă orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și
  serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător,
  Cumpărătorului.
  Comanda înseamnă un document fizic sau electronic ce intervine ca formă de comunicare
  între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul solicită Bunuri și/sau Servicii, este de
  acord să primeasca aceste Bunuri și/sau Servicii și să plătească contravalorea acestora.
  Contract înseamnă o Comandă confirmată de Vânzător, prin care Vânzătorul este de
  acord să livreze Bunurile și/sau Serviciile solicitate de Cumpărător în schimbul plății, de
  către Cumpărător, a contravalorii acestora
  Drepturi de Proprietate Intelectuala (denumite în continuare DPI) înseamnă toate
  drepturile Vânzătorului asupra bunurilor și/sau serviciilor cum ar fi: know-how, dreptul de
  autor și drepturi în natura de autor, drepturile asupra bazei de date, drepturi de proiectare,
  drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru
  oricare din cele de mai sus, etc.
  Specificații înseamnă toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum
  sunt precizate in Comandă.
  Regulament înseamnă Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016
  (”GDPR”)
  Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
  sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care
  poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
  cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau
  la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice,
  psihice, economice, culturale sau sociale;
  Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
  caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
  mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Sistem de evidență a datelor înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal
accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate
după criterii funcționale sau geografice;
Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor
cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot
fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele
operatorului;
Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este
sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu
caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu
dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile
publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în
conformitate cu scopurile prelucrării;
Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele
care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt
autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică,
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o
declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să
fie prelucrate;
Sediu principal înseamnă:
(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află
administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care deciziile privind
scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al
operatorului din Uniune, sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a
acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul
principal;
(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state
membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în
care persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din
Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de
prelucrare, în contextul activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în
măsura în care aceasta este supusă unor obligații specifice în temeiul regulamentului;
Întreprindere înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică,
indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în
mod regulat o activitate economică;
Grup de întreprinderi înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile
controlate de aceasta;

Reguli corporatiste obligatorii înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu
caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de
operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile
de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de
operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup
de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;
Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat
membru în temeiul articolului 51; pentru ROMÂNIA Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu date de contact Sediu B-dul
G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, e-mail
anspdcp[at]dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, fax
+40.318.059.602,
Serviciile societății informaționale înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul
1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
Eventualele modificări survenite asupra termenilor si condițiilor se fac numai în
condițiile legale.

 • DOCUMENTE CONTRACTUALE
  Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat,
  Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care
  Vânzătorul își derulează operațiunile.
  Comanda va fi conține următoarele documente, enumerate în ordinea importanței:
  a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile
  sale specifice
  b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
  c. Termeni si condiții – înscris prezent pe site
  Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a
  termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci
  când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea
  Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.
  Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui
  Contract.
Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător.
  Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile vor sta la baza
  Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de
  catre Vânzător, iar în situația în care certificatul de garanție lipsește factura emisă de
  Vânzător ține locul acestuia.
 • EXTINDEREA OBLIGATIILOR VÂNZĂTORULUI
  a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge
  rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și/sau Serviciile care îndeplinesc
  cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
  b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi
  modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente
  legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete
  însă vânzătorul face eforturi continue de a prezenta, cel puțin, informațiile cele mai
  relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, comunicarea prin
adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site păreri, opinii sau adresări
ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea deplină de a gestiona
informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
d. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de
internet, NUMEREPERSONALIZATE.RO / WWW.FABRICADENUMERE.RO își rezerva dreptul de a cere utilizatorilor
introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației
din cadrul site-ului.

 • CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
  Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de
  onorarea comenzii, fără informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.
  Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile
  contractuale asumate.
 • DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
  
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală al vânzătorului și se obligă
  să nu dezvăluie unei terțe părți, sau să nu facă publică (pe internet sau media), nici una
  dintre informările primite de la Vânzător. 
De asemenea, numele site-ului precum și
  însemnele grafice sunt mărci înregistrate, aflate în proprietatea Metal Print S.R.L, respectiv
  FABRICA DE NUMERE S.R.L, și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris,
  prealabil, al proprietarului.
  5.1 Dreptul de autor
  Acest web site și conceptul în sine plus marca Fabrica De Numere aparține, este creat
  și gestionat de Metal Print SRL. Materialele incluse aici, cuprinzând texte, grafică, design,
  fotografii, logo-uri, imagini, eventuale clipuri audio sau video, cod, porțiuni de cod,
  programe de configurare, aplicații, software, platforme, sunt proprietatea Metal Print SRL și
  sunt protejate prin legi de autor și alte legi ale dreptului de proprietate în România precum și
  în alte țări. Selecția, aranjamentul și compilația materialelor de mai sus este de asemenea
  proprietatea Metal PRINT SRL și toate sunt de asemenea protejate de aceste legi. Nici un
  drept, titlu sau folos in sau pentru materiale nu va este transmis sau acordat. Nu aveți dreptul
  de a copia, reproduce, republica, transmite, răspândi, distribui, afișa, modifica, crea derivate,
  vinde, licenția, folosi sau exploata în oricare alt fel oricare materiale sau orice alt conținut de
  pe acest site Web fără acordul prealabil, scris si semnat acordat de catre firma noastră. Fără
  a limita în vreun fel cele de mai sus, vă angajați să nu folosiți site-ul Web sau oricare
  materiale pentru scopuri comerciale, competitive sau pentru oricare alte scopuri care pot
  leza sau fi în detrimentul firmei Metal PRINT SRL și al afacerii acesteia. TOATE
  DREPTURILE REZERVATE.
  Metal PRINT SRL deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de
  prezentare, precum și întreg conținutul Site-ului incluzând, fără a se limita la: imaginile,
  muzica, informațiile despre produsele și serviciile Metal PRINT SRL, și orice alte date,
  bunuri, servicii și aplicații prezentate pe Site. Acestea sunt protejate prin legislația
  drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de
  a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea,
  distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea,
  copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și

graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma Site-ului, sub
sancțiunile prevăzute de lege. Metal PRINT SRL sau partenerii săi comerciali sunt
deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date
prezentate pe Site și utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă
nicio atingere.

 • CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE
  Informațiile pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute
  cunoscute numai cu consimțămantul scris, prealabil al Vânzătorului și numai după obținerea
  unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.Nicio declarație
  publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu
  va fi făcută de Vânzător cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al
  Cumpărătorului. Mesajele NumerePersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro sunt transmise prin intermediul
  partenerilor specializați și agreați de NumerePersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro. Astfel sunt asigurate
  confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite, si nici
  furnizate altor părți, înafară de excepțiile prevăzute de lege.
  Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți
  Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce,
  afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea,
  de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-
  how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului
  www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro. Fabrica de Numere S.R.L sau Metal Print S.R.L nu va
  constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă
  legislatia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
 • TERMENE PENALITĂȚI
  În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii,
  Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.
  Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este
  permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării
  Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie
  din vina sa plata bunurilor și/sau serviciilor, față de termenul prevăzut în factura emisa de
  Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorata.
În cazul în
  care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor,
  OBLIGAȚIA DE PLATĂ A Vânzătorului rămâne în aceiași termeni contractuali, produsele
  personalizate nefiind returnabile.
 • FACTURARE – PLĂȚI
  Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă.
  Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și/sau Serviciile livrate,
  obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în
  conformitate cu legislația în vigoare.
 • RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
  a. Livrare
  Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și/sau Serviciile în sistem de curierat
  door-to-door către Cumpărător.
  b. Transport – Ambalare
  În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul
  este descărcat de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și/sau Serviciile în
  momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul
  colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
  Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și/sau Serviciilor și va
  asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
  Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și/sau Serviciilor pe teritoriul României.
  Metal Print S.R.L își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare
  prealabilă: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului, în orice moment și nu
  va avea nicio răspundere în acest sens și/sau aceste Condiții Generale, modificările făcute
  astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul
  după afișarea Condițiilor Generale modificate pe Site.
  Metal Print S.R.L nu garantează în niciun fel calitatea Site-ului din punct de vedere
  tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista pe Site. Astfel, Metal Print
  S.R.L nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau
  indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului.
  Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se
  vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile
  respective, Metal Print S.R.L nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru
  conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Site
  este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către Metal Print
  S.R.L a materialului disponibil pe/sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu
  operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile
  exclusiv pe propriul risc.
  Metal Print S.R.L nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în
  orice moment.
  De asemenea, Metal Print S.R.L nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori,
  însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă
  a utilizatorilor.
  Metal Print S.R.L însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori,
  urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului.
  METAL PRINT S.R.L nu își asumă nicio responsabilitate și nu răspunde pentru
  înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor,
 • ACCEPTARE
  Acceptarea reprezintă faptul că Bunurile și/sau Serviciile sunt conforme cu
  caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că
  Bunurile livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci
  Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru produsele
  vândute și livrate de NumerePersonalizate.Ro / www.fabricadenumere.ro (Fabrica De Numere S.R.L sau Metal Print
  S.R.L), ca urmare a faptului că produsele noastre au un caracter special, vă
  informăm că acestea nu sunt returnabile.
 • TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
  Proprietatea asupra Bunurilor și/sau Serviciilor va fi transferată la momentul
  efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin
  livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de

primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul
livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului
deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și
achitării eventualei contravalori a acestora.

 1. RĂSPUNDERE
  Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul
  sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei
  din obligațiile sale conform Comenzii și/sau pentru daune care rezultă din utilizarea
  Bunurilor și/sau Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
  Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice
  fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 2. FORȚA MAJORĂ
  Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale
  contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.
  Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi
  evitat.
 3. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
  Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător
  și cumpărător se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă,
  litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul
  Vânzătorului.
 4. INFORMAȚII PRODUSE
  Plăcile cu dimensiunea standard (52 x 11cm), SUV (34 x 20cm) și moto (24 x 13cm)
  fabricate și personalizate sub forma unei replici de număr auto, respectiv moto, nu sunt
  omologate. Montarea și folosirea acestora ca și număr de înmatriculare pentru un
  autovehicul, reprezintă o încălcare a legilor în vigoare. Cumpărătorul este în întregime
  responsabil pentru a se asigura că replicile comandate de pe acest site nu vor fi utilizate într-
  un mod prin care să încalce legile de județ, stat sau țară. Numerepersonalizate.Ro / www.fabricadenumere.ro (Fabrica
  de Numere S.R.L, Metal Print S.R.L) și furnizorii nostri nu sunt responsabili pentru
  încălcările, juridice sau de alt fel, ce pot surveni din utilizarea într-un mod necorespunzător
  a produselor comercializate pe www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro sau în magazinele noastre.
 5. PREVEDERI DIVERSE
  Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și niciuneia din părți
  nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea obligații pe seama sau în dauna
  celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc orice alte înțelegeri anterioare,
  scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu
  pot fi modificate sau schimbate decât prin întelegerea scrisă și semnată de ambele părți.
  Vânzătorul poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu
  acordul dumneavoastra și dacă le furnizați voluntar.
  Prin comanda dată DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI DE ACORD SĂ FURNIZAȚI
  ACESTE INFORMAȚII ADEVĂRATE, CORECTE, ACTUALE ȘI COMPLETE.