Politica de confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
– POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citești și să accepți în totalitate aceste reguli de confidențialitate.
Acestea fac parte integrantă din termenii si conditiile de utilizare a site-ului.
Deasemenea aceste condiții sunt valabile și în situația în care comenzile dumneavoastra se fac sau se finalizează direct în magazinele noastre sau ale distribuitorilor
noștri.
Societatea METAL PRINT S.R.L cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori/potențiali utilizatori, vizitatori/potențiali vizitatori ai website-ului www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro , clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevazute mai jos.
Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro , dispozitive de tip PC, laptop, smartphone, tabletă, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidențialitate, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.),
vă rugăm să nu utilizați site-ul www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro .
Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor), societatea METAL PRINT S.R.L administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu
caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro și achiziționării bunurilor și/sau serviciilor societății METAL PRINT S.R.L.
Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidențialitate și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin
continuarea utilizării site-ului www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro și bunurilor și/sau serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, declarați expres si neechivoc faptul ca acceptați ca datele cu caracter personal ce vă privesc să fie prelucrate de societatea METAL PRINT S.R.L. Prin accesarea acestui site vă dați acordul asupra acestor termeni si condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să părăsiți imediat aceasta pagină de internet www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro .
I. Definiții
Regulament înseamnă Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (”GDPR”)
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau
la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele
personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
Sistem de evidență a datelor înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate
după criterii funcționale sau geografice;
Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele
operatorului;
Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în
conformitate cu scopurile prelucrării;
Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
Sediu principal înseamnă:
(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care deciziile privind
scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a
acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;
(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de prelucrare, în contextul activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligații specifice în temeiul regulamentului;
Reprezentant înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care
reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul regulamentui;
Întreprindere înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică;
Grup de întreprinderi înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate de aceasta;
Reguli corporatiste obligatorii înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de
operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;
Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51; pentru ROMÂNIA Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu date de contact Sediu B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, e-mail anspdcp[at]dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, fax +40.318.059.602,
Autoritate de supraveghere vizată înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
(a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorității de supraveghere respective;
(b) persoanele vizate care își au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau
(c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;
Prelucrare transfrontalieră înseamnă:
(a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state membre; sau
(b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul
Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre;
Obiecție relevantă și motivată înseamnă o obiecție la un proiect de decizie în scopul de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce privește operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanța riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, după caz, libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;
Serviciile societății informaționale înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul
1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
Organizație internațională înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr- un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.
Utilizator înseamnă persoana care utilizează serviciile acestui site (vizualizare, accesare de informații, browsing, înregistrare, cereri de servicii, comenzi de produse, etc.)
Eventualele modificări survenite asupra termenilor si condițiilor se fac numai în conditiile legale.
II. În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date societatea METAL PRINT S.R.L, având sediul social în București, str. Nicolae Grigorescu nr.20, sector 3, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/6373/1994, CIF RO5957387, va informează că Prelucrează datele cu caracter personal:

 • în temeiul executării contractului în care clienții sunt parte, efectuarea unor demersuri pre-contractuale la cererea clienților/potențialilor clienți în scopurile specifice identificate mai jos
 • în temeiul exprimării consimțământului vizitatorilor/utilizatorilor/clienților sau potențialilor vizitatori/utilizatori/clienți pentru scopurile specifice identificate mai jos
 • în temeiul îndeplinirii de către societatea METAL PRINT S.R.L a unor obligații legale:
  a) desfășurarea, de către societatea METAL PRINT S.R.L a activităților proprii curente de gestiune economico-financiară, tehnico-operativă și administrativă, respectiv emiterea și încasarea facturilor și informarea clienților cu privire la contravaloarea bunurilor și/sau serviciilor achiziționate, sau debitele restante;
  b) transferul datelor cu caracter personal către alți destinatari exclusiv în scopul ducerii la îndeplinire a obiectului contractului în care sunteți parte și/sau intenționați să fiți parte;
  c) îndeplinirea unor obligații legale impuse METAL PRINT S.R.L de către autoritățile statului
  d) punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești și/sau a altor sentințe/decizii emise de instanțele judecătorești și/sau de alte organisme investite de statul român cu putere decizională

e) derularea relației cu producătorul – transportatorul – distribuitorul și/sau actualul/fostul/viitorul furnizor
f) monitorizarea/securizarea spațiilor și/sau a bunurilor proprietate privată a societății, protejarea integrității fizice și morale a clienților/potențialilor clienți/vizitatori/angajați

 • în temeiul protejării intereselor vitale ale vizitatorilor/utilizatorilor/clienților sau potențialilor vizitatori/utilizatori/clienți sau angajați pentru următoarele scopuri specifice: asigurarea siguranței fizice a clienților/potențialilor clienți/vizitatori/utilizatori/angajați
 • în temeiul protejării intereselor legitime ale METAL PRINT S.R.L pentru următoarele scopuri specifice: desfășurarea de către METAL PRINT S.R.L a activitătii de analiză a percepției clienților asupra activității desfășurate și de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacție cu privire la serviciile oferite; implementarea elementelor în scopul prevenirii fraudelor economice și/sau informatice; apărarea unor drepturi în justiție.

III. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt:
(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într- un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) GDPR („limitări legate de scop”);
(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate („exactitate”);
(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).
IV. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal
Societatea METAL PRINT S.R.L colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea bunurilor și/sau serviciilor furnizate de site-ul www.numerepersonalizate.ro.

 2. Activități comerciale de vânzări bunuri și/sau servicii, cuprinzând realizare, administrare, furnizare, expediere, dezvoltare (confirmarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră; procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră; completarea comenzii dumneavoastră, a facturii și a chitanței în cazul plății în numerar; livrarea produselor și/sau serviciilor către Utilizatorul care a formulat o comandă;) și vânzări de bunuri și/sau servicii pe website-ul www.numerepersonalizate.ro/www.numereauto.ro / www.fabricadenumere.ro.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a bunurilor și/sau serviciilor METAL PRINT S.R.L, transmiterea de newslettere (buletine informative) și/sau anunțarea eventualelor promoții în curs;.
 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro), îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul firmei.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție și/sau de arhivare.
 6. Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către Utilizator/client;
 7. Contactarea utilizatorului (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text, telefon sau orice alt mijloc de contact) in legatura cu oferte de produse si servicii ale Furnizorului si ale distribuitorilor nostri (in cazul in care nu s-a specificat contrariul);

V. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea bunurilor și/sau serviciilor furnizate de site-ul www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro .– nume, prenume, telefon, adresa, adresa e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit website-ul www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies;
  Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.
 2. Pentru activități comerciale de vânzări de bunuri și/sau servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, pe website-ul www.numerepersonalizate.ro / www.fabricadenumere.ro , statistică:– nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de corespondenta, după caz.
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a bunurilor și/sau serviciilor METAL PRINT S.R.L, transmiterea de newslettere (buletine informative), – nume și prenume, telefon, adresă e-mail.
 4. Pentru activități de comunicare/feedback, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite de METAL PRINT S.R.L, îmbunătățirea calității serviciilor prestate:– nume, prenume, telefon, e-mail, alte date care rezultă din evaluarea bunurilor de către clienți – în plus, METAL PRINT S.R.L prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, în cazuri speciale.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și/sau de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
  Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca METAL PRINT S.R.L să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea METAL PRINT S.R.L de a vă furniza respectivele bunuri, servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.
  VI. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal
  În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, METAL PRINT S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
 6. partenerilor contractuali ai METAL PRINT S.R.L (cum este cazul companiilor cu care METAL PRINT S.R.L se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui
  angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare ex. Servicii de curierat, etc.),
 7. furnizori de bunuri și/sau servicii (bunuri, de marketing, servicii de plată/bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă METAL PRINT S.R.L în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asigurători, autorități publice (Autoritatea Națională de
  Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.
 8. Persoanei vizate
 9. Reprezentanții persoanei vizate
  Datele cu caracter personal înregistrate de METAL PRINT S.R.L nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor firmei.
  VII. Prin citirea prezenței Politici, ați luat la cunoștință de faptul că METAL PRINT S.R.L respectă drepturile persoanei vizate și vă aduce la cunoștință că sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
  · dreptul de a primi informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  · dreptul de a avea acces la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
  · dreptul de rectificare a datele dvs. cu caracter personal;
  · dreptul de stergere a datelor dvs. cu caracter personal;
  · dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;
  · dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
  · dreptul de a vă opune, în orice moment, operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  · dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat;
  · dreptul de a depune o plăngere la ANSPDCP în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile GDPR;
  · dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care apreciați că ar exista încălcări ale
  drepturilor dvs.
  · dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin transmiterea către METAL PRINT S.R.L (prin accesarea formularului de contact din site sau la adresa de e-mail: contact@numereauto.ro), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către persoanele competente din METAL PRINT S.R.L; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.
Termenul de răspuns la solicitările care au ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal este de 1 (una lună) de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu 2 (două) luni atunci cînd este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.
În măsura în care cererile sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului repetitiv, METAL PRINT S.R.L își rezervă dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau implementarea măsurilor solicitate sau de a refuza să dea curs cererii, începând cu a doua cerere.
VIII. Prevederi speciale legate de minori
Societatea METAL PRINT S.R.L nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.
Societatea METAL PRINT S.R.L nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.
Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de bunuri, servicii sau orice comunicații pe site-ul METAL PRINT S.R.L.
Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot beneficia de bunurile și/sau serviciile METAL PRINT S.R.L și primi comunicații de la METAL PRINT S.R.L, conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere aspectele precizate mai sus.
IX. Durata prelucrării datelor
Datele cu caracter personal menționate anterior sunt prelucrate strict pe perioada necesară pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor menționate anterior. Ulterior, fie la data încetarii relației de colaborare, fie la data ducerii la îndeplinire a scopului de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea vor fi arhivate, pe perioada legală, sau vor fi șterse în
conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Important Refuzul clienților de a transmite către METAL PRINT S.R.L și/sau de a permite prelucrarea de către METAL PRINT S.R.L a datelor cu carcater personal conduce la
imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care sunt oferite pe site sau în magazinele fizice.
Excepție: METAL PRINT S.R.L poate stoca datele cu caracter personal pe o durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

X. Alte informații
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.
Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare adatelor, METAL PRINT S.R.L nu își asumă nicio responsabilitate.